ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Заменик председника

- A +
Игор Салак је за заменика председника Демократске странке изабран на седници Главног одбора Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 42.
Заменик/ца Председника/це

Председник/ца Странке има свог/ју заменика/цу, кога бира Главни одбор на предлог Председника из редова потпредседника/ица.

Заменик/ца председника/це Странке замењује председника/цу у случају његове/њене спречености или одсутности и обавља послове које му/јој повери председник/ца.

Заменик/ца председника/це за свој рад одговара Главном одбору и Председнику Странке.

Заменика/цу председника/це бира на период од 4 године.
Избор и разрешење заменика/це председника/це Странке уређује се Статутом и Пословником Скупштине.