ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Статутарна комисија

- A +
Статутарна комисија Демократске странке изабрана је на 19. изборној Скупштини Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Састав Статутарне комисије ДС:
  • Драган Алемпијевић
  • Сузана Бојковић
  • Душан Динчић
  • др Андреја Катанчевић
  • Борис Павловић
  • Ђорђе Попац
  • Драган Радуловић
  • Срђан Сандић
  • Мирко Шоћ

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 51.
Статутарна комисија

Статутарна комисија има 9 чланова/ица, који између себе бирају председника/цу.
Чланове Статутарне комисије бира Скупштина, на предлог Председништва.

Члан 52.

Статутарна комисија:
1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
2. даје мишљење на нацрт Статута као и њихове измене и допуне;
3. даје мишљење на предлоге општих аката Странке као и на предлоге њихових измена и допуна;
4. одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом ;
5. одлучује о усклађености појединачних аката и одлука свих органа Странке са Статутом и другим општим актима Странке;
6. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено;
7. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
8. одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства из члана 17. став 1. тач. 3 и 5. у поступку и на начин ближе дефинисан Правилником о чланству;
9. одлучује о повредама изборног права и поступка у складу са Правилником о изборима;
10. подноси извештај о раду Скупштини;
11. доноси Пословник о свом раду.

Члан 53.

Тумачење Статута и других општих аката Странке може тражити сваки орган Странке. Одлуке и тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове/ице Странке.

Њихово неизвршавање представља основ за дисциплинску одговорност

Члан 54.

Мандат чланова/ца Статутарне комисије траје 4 године.

Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани правник.

Члан/ица Статутарне комисије не може бити истовремено и члан/ица другог органа који бира Скупштина или Главни одбор.

Избор и престанак мандата чланова/ица Статутарне комисије ближе се уређује Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Члан 55.

Члану/ици Статутарне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.

Члан 56.

Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој присуствује већина чланова/ица Статутарне комисије.

Начин избора председника/це Статутарне комисије, као и сва друга питања од значаја за рад Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Статутарне комисије.