ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Секретар

- A +
Горан Јаић је за секретара Демократске странке изабран на седници Главног одбора Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 72.
Секретар/ка Странке

Секретар/ка Странке:
1. обавља функцију секретара/ке Главног одбора;
2. руководи радом администрације Странке;
3. координира израду финансијских планова организација Странке и уз прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке координира и израђује финансијски план за идућу календарску годину и подноси га на усвајање Ужем Председништву Странке најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину;
4. потписује финансијска документа Странке;
5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације Странке;
6. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке;
7. сазива координацију секретара/ки органа и тела у Странци према потреби, а најмање једном месечно;
8. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке сваких 6 месеци;
9. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органом;
10. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз претходно одобрење Председништва Странке;
11. Секретар/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке.
12. именује лица која су одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције у погледу посебних рачуна отворених за финансирање изборне кампање;
13. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и Председништво повере.

Члан 73.

Мандат Секретара Странке траје 4 године.

Поступак избора и престанак мандата Секретара Странке ближе се уређује Статутом и Пословником о раду Главног одбора.