ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Председништво

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 45.
Председништво Странке

Председништво странке чине:
1. председник/ца Странке;
2. Почасни председник/ца;
3. потпредседници/е Странке;
4. председник/ца Политичког савета;
5. председници/е покрајинских одбора;
6. председници/це регионалних одбора;
7. председници/е градских одбора Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш;
8. шеф/ица посланичког клуба у Народној Скупштини Републике Србије;
9. председница Форума жена;
10. Председник/ца Форума пензионера/ки;
11. председник/ца Демократске омладине;
12. Председник/ца Извршног одбора;
13. Генерални/а секретар/ка;
14. Секретар/ка Странке;
15. Интернационални секретар без права гласа.
16. Координатор Центра Ресорних одбора, без права гласа;
17. Портпарол/ка Странке, без права гласа и
18. Секретар Председништва без права гласа;
19. Пословни директор без права гласа;
20. Председник/ица Владе Републике Србије из реда чланова/ица Странке.

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, а у складу са Пословником о раду Председништва.

Члан 46.

Председништво Странке:
1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора;
2. контролише рад представника/ца Странке у власти;
3. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31.12. текуће године за идућу годину;
4. одлучује о предлогу за чланове/ице и разрешење чланова/ица Политичког савета; чланове/ице Етичког одбора, координатора/ку Центра за едукацију Демократске странке; координатора/ку Центра Ресорних одбора и председнике/це Ресорних одбора из реда чланова/ица Странке; пословног/у директора/ку Странке, Интернационалног/у секретара/ку Странке, чланове/ице Савета за Сарадњу са синдикатима, чланове/це Управног одбора Фондације за унапређење демократије “Љуба Давидовић“; чланова/ца Савета за кадровску политику;
5. доноси акт о формирању и раду Центра ресорних одбора;
6. располаже непокретном имовином Странке;
7. сазива седнице Главног одбора;
8. одржава заједничку седницу са Политичким саветом пред сваку седницу Главног одбора;
9. усваја сваких 6 месеци извештај Секретара/ке Странке о плаћеној чланарини;
10. води кадровску политику Странке, односно потврђује листе кандидата/киња за посланике/це, одређује кандидате/киње за носиоце највиших државних функција на републичком и покрајинском нивоу, потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це и председнике/це општина;
11. може покренути поступак разрешења интернационалног секретара/ке и пословног директора/ке Странке;
12. може покренути поступак разрешења чланова/ица сталног састава Главног одбора, секретара/ке странке, председнице Форума жена Странке, председника/ице Демократске омладине, координатор/ка Центра Ресорних одбора, председника/цу, као и члана/ице Извршног одбора Демократске странке;
13. у изузетним случајевима, може донети Одлуку из надлежности Главног одбора из члана 35. Статута Демократске странке, става 1. тачке 5 и 6. коју ће Главни одбор Демократске странке на првој следећој седници верификовати;
14. анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке;
15. стара се о информисању унутар Странке;
16. доноси Пословник о раду Председништва и
17. обавља и друге послове које му повери Главни одбор.

Председништво и Посланички клуб у Народној скупштини заједно заседају и одлучују о гласању Посланичког клуба када Нарoдна Скупштина расправља и одлучује о питањима која Посланички клуб или Председништво оцене као важнија скупштинска питања.
Председништво заседа најмање једном месечно.

Члан 47.

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Председништва уређују се Пословником о раду Председништва.