ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Председник

- A +
Драган Шутановац је за председника Демократске странке изабран на првим непосредним изборима одржаним 24. септембра 2016. године.

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 40.
Председник/ца

Председник/ца Странке представља и заступа Странку и руководи Странком.

Мандат председника/це траје четири године.

Председнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. разрешењем;
3. избором новог/е председника/це;
4. престанком чланства у Странци.

Избор и престанак мандата председника/це Странке ближе се уређује Статутом, Правилником о непосредним изборима у Демократској странци и Пословником Скупштине.

Члан 41.

Председник/ца Странке:
1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству;
2. стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке;
3. сазива и по правилу председава седницама Главног одбора и Председништва;
4. сазива Скупштину Странке;
5. делегира, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима/ама,
6. може делегирати, из своје надлежности, одређена задужења другим органима у Странци;
7. именује и разрешава портпарола/ку;
8. именује и разрешава интернационалног секретара/ку
9. предлаже надлежном органу кандидата/кињу за председника Политичког савета, кандидате/киње за заменика/цу председника/цу Странке, координатора/ку Центра ресорних одбора, координатора/ку Центра за едукацију Демократске странке, Интернационалног/у секретара/ку, кандидата/кињу за председника Извршног одбора, чланове/ице Етичког одбора, Генералног/ну секретара/ку, секретара/ку Странке, пословног/у директора/ку, чланове/ице Управног одбора Фонда за унапређење демократије „Љуба Давидовић“ и чланове/ице Савета за сарадњу са синдикатима;
10. предлаже кандидате/киње за републичке посланике/це;
11. подноси извештај о раду Скупштини и Главном одбору;
12. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
13. именује своје саветнике/це из реда истакнутих стручњака, с тим што у Странци немају политичка овлашћења;
14. предлаже Главном одбору Изборни програм;
15. може покренути поступак разрешења страначких функционера из тачке 8. овог члана;
16. може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци и
17. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор.