ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Потпредседници

- A +
Потпредседници ДС изабрани на Скупштини Демократске странке:

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 43.
Потпредседници/е

Демократска странка има пет потпредседника/ца.

Начин избора потпредседника/ца мора да обезбеди да најмање два/е потпредседника/ице буде представник мање заступљеног пола.

Мандат потпредседника/це траје 4 године.

Потпредседнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/на:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. разрешењем;
3. избором нових потпредседника/ца;
4. престанком чланства у Странци;

и престанак мандата потпредседника/ца Странке ближе се уређује Статутом, Правилником о непосредним изборима у Демократској странци и Пословником о раду Скупштине.

Члан 44.

Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у појединим областима Програма Странке.

Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених послова.

Потпредседници/е за свој рад одговарају, Скупштини, Главном одбору и Председнику/ци Странке.