ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Пословни директор

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 74.
Пословни/а директор/ка

Пословног/у директора/ку Странке именује Председништво Странке на предлог Председника/це Странке на период од 4 године.

Пословни/а директор/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке.
Пословни/а директор/ка даје мишљење на предлог финансијског плана за наредну календарску годину, који је припремио Секретар/ка Странке, те координира израду финансијских планова организација Странке.

Пословни директор за свој рад одговара Председништву Странке.

Начин избора и престанак мандата Пословног директора ближе се уређује Пословником о раду Председништвa.