ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Политички савет

- A +
Зоран Лутовац је за председника Политичког савета Демократске странке изабран на 19. изборној Скупштини Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Састав Политичког савета ДС:

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 62.
Политички савет

Политички савет је саветодавно - политички орган Странке.

Политички савет чини председник/ица Политичког савета и 12 чланова/ица.

Председник Политичког савета предлаже чланове/ице савета Председништву уз сагласност Председника/це Странке.

Члан 63.

Политички савет:
1. разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици;
2. предлаже Главном одбору и/или Председништву платформу Странке и даје мишљење на преднацрт Програма Странке и
3. предлаже Председнику платформу изборног програма Странке.

Политички савет за свој рад одговара Председништву и Скупштини Странке.

Члан 64.

Мандат председника/це и чланова/ица Политичког Савета траје 4 године.

Председнику/ци Политичког савета мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Скупштини Странке и Главном одбору;
2. разрешењем;
3. избором новог председника/це Политичког савета или
4. престанком чланства у Странци.

Члану/ици Политичког савета мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. разрешењем;
3. избором новог председника/це Политичког савета или
4. престанком чланства у Странци.

Председнику/ци Политичког савета мандат престаје даном подношења оставке.

Члан 65.

Поступак избора и престанка мандата Председника/це Политичког савета ближе се уређују Пословником Скупштине и Статутом.

Поступак избора и престанка мандата члана/ице Политичког савета ближе се уређују Пословником о раду Председништва и Статутом.

Члан 66.

Начин рада Политичког савета уређује се Пословником о раду Политичког савета.