ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Надзорни одбор

- A +
Надзорни одбор Демократске странке изабран је на 19. изборној Скупштини Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Састав Надзорног одбора ДС:
  • др Чедомир Васић
  • Гордана Дикановић
  • Снежана Рогановић
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 57.
Надзорни одбор

Надзорни одбор је контролно - надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чини 3 члана/ица који између себе бирају председника/цу.

Члан 58.

Надзорни одбор:
1) контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу
2) подноси извештај о свом раду Скупштини Странке
3) доноси Пословник о свом раду

Члан 59.

Мандат чланова/ица Надзорног одбора траје 4 године.

Избор и престанак мандата чланова Надзорног одбора ближе се уређује Пословником Скупштине и Статутом.

Чланови/це Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира Скупштина и Главни одбор.

Члан 60.

Члану/ици Надзорног одбора мандат престаје пре времена на које је изабран:
1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;
2. престанком чланства у Странци.

Члан 61.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на седници којој присуствује већина чланова/ица Надзорног одбора.

Начин избора председника/це Надзорног одбора, као и сва друга питања од значаја за рад Надзорног одбора уређују се Пословником о раду Надзорног одбора.