ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Извршни одбор

- A +
Извршни одбор Демократске странке изабран је на седници Главног одбора Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Састав Извршног одбора ДС:
 • Радослав Милојичић Кена, председник
 • Горан Ристић
 • Богдан Милић
 • Срђан Егић
 • Предраг Спасојевић
 • Перица Јанковић
 • Десанка Кастратовић
 • Саша Нешић
 • Славиша Момчиловић
 • Душан Костадиновић
 • Иван Марјановић Буца
 • Чедо Лукић
 • Милош Стојадиновић
 • Јасмина Белић
 • Анико Жирош Јанкелић
 • Иван Ђокић
 • Мирослав Видаковић
 • Катарина Бугарчић
 • Вук Требјешанин
 • Милорад Попадић
 • Срђан Везмар
 • Драгана Ракић

Извод из Статута Демократске странке:
Члан 48.
Извршни одбор

Извршни одбор је извршни орган Главног одбора и Председништва.

Мандат Извршног одбора траје 4 године.

Извршни одбор чине председник/ца, заменик председника/це и највише 21 члан/ица Извршног одбора

Председник Странке предлаже Главном одбору кандидата за председника Извршног одбора. Кандидат за председника Извршног одбора предлаже састав Извршног одбора, као и план и програм рада.

Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини. Уколико предлог не добије већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора, Председник је дужан да предложи новог мандатара на следећој седници Главног одбора.

Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у могућности да обавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора, кога/ју одреде његови чланови/ице дужан/а је да води послове Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве наредне седнице Главног одбора.

Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице Извршног одбора Главном одбору.

Председништво или трећина чланова Главног одбора могу поставити питање поверења Извршном одбору. У том случају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу.

Члан 49.

Извршни одбор:
1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва;
2. одлучује о питањима организације рада Странке;
3. одлучује по жалбама локалних организација у другом степену о потврђивању листа кандидата за општинске и градске одборнике које потврђује покрајинска, регионална и градска организација Града Београда;
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне самоуправе и предлаже мере надлежним органима Странке;
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
6. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це, а на предлог Председништва распушта организације Форума жена, Демократске омладине и именује повереника;
7. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са Правилником о изборима у Демократској странци који усваја Главни одбор;
8. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор води дисциплински поступак у првом степену;
9. подноси извештај о раду Главном одбору на свакој седници Главног одбора;
10. доноси Пословник о свом раду;
11. може сазвати седницу било ког органа локалне организације и
12. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво.

Члан 50.

Седнице Извршног одбора одржавају се најмање два пута месечно.

Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада.