ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Главни одбор

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 34.
Главни одбор

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине.

Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.

Седницу Главног одбора сазива Председник/ца Странке или Председништво Странке.

Члан 35.

Главни одбор:
1. утврђује политику Странке;
2. спроводи одлуке Скупштине;
3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и допуне;
4. на предлог Председништва, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу Странке на изборима на свим нивоима;
5. одлучује о коалицијама на свим нивоима;
6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације;
7. именује Изборни штаб Странке и анализира резултате избора;
8. одлучује о учешћу Странке у Влади Републике Србије;
9. разматра и усваја извештај Председника/це Странке;
10. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику/ци, и потпредседницима/ама Странке на образложени предлог 1/3 чланова Главног одбора;
11. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине;
12. усваја извештај Извршног одбора;
13. Бира, односно именује и разрешава Заменика/цу председника/це из редова потпредседника/ца; Генералног/ну секретара/ку; председника/цу и чланове/це Извршног одбора Странке и секретара/ку Странке;
14. доноси коначну одлуку о разрешењу у поступку који покреће Председник/ца Странке на основу члана 41. став 1. тачка 9. Статута, односно Председништво Странке на основу члана 46. став 1. тачка 14;
15. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;
16. сазива изборну Скупштину;
17. доноси Пословник Главног одбора и друге опште акте Странке из своје надлежности;
18. доноси одлуку о начину избора за избор органа Странке;
19. кооптира новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени писани предлог Председништва;
20. доноси одлуку о колективном учлањењу, одлучује о пријему других политичких странака, синдиката, удружења грађана, и других организација у чланство Странке и
21. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Странке.

Члан 36.

У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине странке, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Странку.

Главни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ица Главног одбора, и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова/ица и прописане надлежности органа Странке.

Предлагач одлуке је дужан да, уз предлог одлуке, Главном одбору достави и сагласност Статутарне комисије о усклађености предлога одлуке са Статутом и испуњености услова из става 2. овог члана.

Главни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1, 2. и 3. овог члана, упућује Скупштини на верификацију на првом наредном заседању.

Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, изборна Скупштина странке мора да се одржи у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке.

Члан 37.

Главни одбор чине:
1. чланови/це Председништва Странке;
2. стални састав од 40 чланова/ица Странке које бира Скупштина;
3. председници/е Статутарне комисије и Надзорног одбора;
4. чланови/ице Политичког савета;
5. председници/е градских и општинских одбора;
6. републички/е и покрајински/е посланици/е;
7. чланови/це Владе Републике Србије;
8. председник/ца, потпредседници/це и чланови владе аутономних покрајина;
9. носиоци највиших функција у локалној самоуправи, односно градоначелници/це, председници/це општина, председници/це скупштине града, председници/це скупштине општине или њихови заменици;
10. 10 представника/ца Демократске омладине;
11. 10 представница Форума жена;
12. 10 представника Форума Пензионера/ки
13. координатор/ка Центра ресорних одбора и председници/е Ресорних одбора;
14. Чланови/це Извршног одбора
15. чланови Странке који су били народни, односно покрајински посланици у најмање два сазива Народне, односно Покрајинске скупштине, као и министри у Влади;
16. чланови/ице Странке који су били градоначелници/це, председници/це општина у најмање два мандата и
17. председник/ца Савета за кадровску политику, Етичког одбора и Савета за сарадњу са синдикатима.

Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени писани предлог Председништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина присутних. На овај начин укупан број новоизабраних чланова/ица не може бити већи од ½ укупног броја чланова/ица сталног састава Главног одбора.

Члан 38.

Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја верификованих чланова/ца Главног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова/ица, осим ако Статутом или Пословником Главног одбора није другачије предвиђено.

За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику/ци и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја чланова/ица Главног одбора.

Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно, осим у случајевима утврђеним Статутом и Пословником Главног одбора.

Члан 39.

Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за Главни одбор утврђују се Пословником Главног одбора.

Чланови сталног састава Главног одбора ДС:
 • Војислав Јанковић
 • Владимир Домазет
 • Цвијо Бабић
 • Слободан Михајловић
 • Драгослав Шумарац
 • Милош Велимировић
 • Слободан Злоколица
 • Тијана Благојевић
 • Томислав Игић
 • Снежана Репац
 • Даниел Ковачић
 • Миливоје Стојановић
 • Биљана Бобић
 • Никола Будошан
 • Војислав Васић
 • Димитрије Вукашин
 • Светислав Долапчев
 • Адријан Живку
 • Филип Исаиловић
 • Бојана Ивичић
 • Ђорђе Јањић
 • Александра Јевтић
 • Алиса Коцкар
 • Милена Костадиновић
 • Александрија Ковачевић
 • Иван Крстић
 • Душко Марушић
 • Немања Милошевић
 • Сузана Миљковић
 • Марко Мирковић
 • Живко Планић
 • Владимир Поповић
 • Предраг Рацић
 • Горан Радојев
 • Милорад Радосављевић
 • Драгана Ракић
 • Александар Станојковић
 • Данијела Урошевић
 • Марина Николић
 • Петар Радојчић
 • Никола Лунић