ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Генерална секретарка

- A +
Гордана Чомић је за генералну секретарку Демократске странке изабрана на седници Главног одбора Демократске странке одржаној 29. октобра 2016. године.

Извод из Статута Демократске странке:

Члан 71.
Генерални секретар

Генерални/а секретар/ка је орган који се стара о спровођењу политике Странке на свим нивоима организације Странке, од највишег до локалног нивоа.

Генералног/ну секретара/ку Демократске странке бира Главни одбор на предлог председника/це Странке.
Мандат Генералног/не секретара/ке траје 4 године.

Генерални/на секретар/ка:
1. организује и координира рад органа Странке;
2. помаже председницима/ама органа Странке у сазивању седница и организацији рада;
3. у сарадњи са органима Странке стара се о извршењу одлука Председника/це, Председништва, Главног одбора и Статутарне комисије;
4. усклађује рад општинских и градских, регионалних и покрајинских организација Странке;
5. обавља друге послове које му повери Председник Странке.

Генерални/на секретар/ка за свој рад одговара Председнику/ци Странке и Главном одбору.

Поступак избора и престанак мандата Генералног секретара ближе се уређује Статутом и Пословником о раду Главног одбора.