ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Етички одбор

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 67.
Етички одбор

Етички одбор:
1. утврђује предлог Кодекса страначке етике и упућује га Главном одбору на усвајање;
2. покреће дисциплински поступак;
3. може изјавити жалбу Статутарној комисији на првостепену одлуку у дисциплинском поступку покренутом на његов предлог;
4. прати, анализира и оцењује рад функционера Странке;
5. поступа по поднетим пријавама и у претходном поступку има право да проверава све чињенице од значаја за решавање пријаве;
6. може захтевати од сваког органа Странке да му достави све информације, податке и документа које су Етичком одбору потребне за обављање послова из његове надлежности;
7. подноси извештај о свом раду Председништву Странке;
8. доноси пословник о свом раду и
9. обавља и друге послове које му повери Председништво Странке.

Члан 68.

Етички одбор подноси извештај о свом раду Председништву Странке најкасније до 20.12. текуће године за ту годину.

Члан 69.

Мандат председника/це и чланова/ица Етичког одбора траје 4 године.

Председника/цу и чланове/ице Етичког одбора именује Председништво Странке на предлог Председника/це Странке из реда чланова/ица Странке.

Председник/ца и чланови/це Етичког одбора не могу обављати другу функцију у Странци.

Члан 70.

Поступак избора и разрешења председника/це и чланова/ица Етичког одбора ближе се уређују Правилником о изборима и Пословником о раду Председништва.