ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Центар за едукацију

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 82.
Центар за едукацију Демократске странке

Центар за едукацију Демократске странке се стара о унапређењу и развијању кадровских потенцијала Странке кроз стално и систематско унапређење знања и вештина чланова/ица Странке.

Центар за едукацију Демократске странке:
1. организује интерне и екстерне образовне активности у сврху унапређења знања и вештина чланова/ица Странке;
2. креира програме и нивое политичког образовања у Странци;
3. развија сарадњу са организацијама цивилног друштва које се баве политичким образовањем;
4. води базу кадрова;
5. организује спровођење интерних истраживања;
6. издаје сертификате о похађању образованих програма спроведених у организацији Центра за едукацију Демократске странке.

Радом Центра за едукацију Демократске странке руководи Координатор/ка Центра за едукацију Демократске странке, кога/коју именује Председништво на предлог Председника/це Странке.

Координатор/ка Центра за едукацију Демократске странке доноси, најкасније до 15.11. текуће године за наредну годину, годишњи план и програм рада уз претходно прибављену сагласност.

Координатор/ка за свој рад одговара Председништву Странке.

Организација и деловање Центра за едукацију Демократске странке ближе се уређују правилником, који доноси Главни одбор.