ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Центар Ресорних одбора

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 81.
Центар Ресорних одбора

Центар Ресорних одбора организује рад стручњака/иња из разних области у циљу унапређења деловања Странке и вршења власти.

Координатора/ку Центра Ресорних одбора бира Председништво.

Председнике/це Ресорних одбора за поједине области именује Председништво Странке на предлог координатора/ке Центра Ресорних одбора из реда чланова/ица Странке.

Чланови/це Ресорног одбора не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це друге политичке организације.

Центар Ресорних одбора има задатак да:
1. предлаже програмска документа Странке из различитих области, пружа научна и стручна знања, информације и сугестије за страначке активности;
2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за функционисање државе;
3. предлаже кандидате Странке за страначке и државне функције;
4. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду;
5. подноси редовне тромесечне извештаје о раду Председништву Странке;
6. доноси Пословник о свом раду;
7. координира и пружа помоћ у раду Ресорних одбора општинских, градских, окружних и покрајинских одбора.

Посланици/е, министри/арке и заменици/е министара/ки по функцији су чланови/це оних ресорних одбора који одговарају њиховим скупштинским и министарским задужењима.

Број ресорних одбора и рад Центра ресорних одбора уређује се актом Председништва Странке.