ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Скупштина

- A +
Извод из Статута Демократске странке:
Члан 30.
Скупштина

Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.

Скупштина може бити радна и изборна.

Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је Председник.

Председник мора сазвати радну скупштину на предлог Председништва или најмање 1/3 чланова/ица Главног одбора.

Припремама радне скупштине руководи Организациони одбор који именује Председник на предлог Председништва.

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна изборна скупштина се одржава по правилу на сваке 4 године, односно најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања избора за народне посланике у случају да је Демократска странка имала своје кандидате на тим изборима, а ванредна изборна скупштина у случајевима утврђеним овим Статутом и другим општим актима Странке.

Изборну скупштину Странке сазива Председник/ца.

Изборну скупштину може сазвати и апсолутна већина чланова Главног одбора на образложени предлог једне трећине својих чланова.

Припремама изборне скупштине руководи Организациони одбор кога бира Главни одбор на предлог Председника.

Главни одбор може да овласти Организациони одбор да утврди критеријуме за одређивање квота за избор делегата и правила кандидовања за изборну скупштину.

Одлука о сазивању Скупштине доставља се свим органима и организационим деловима Странке најкасније 15 дана пре одржавања радне скупштине, односно 30 дана пре дана одржавања изборне скупштине.

Члан 31.

Скупштина:
1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке;
2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове;
3. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у иностранству, спајању Странке са другим политичким странкама или другим организацијама у нову странку или другу организацију и о престанку рада Странке;
4. разматра и усваја извештај Председника/це Странке у периоду између две Скупштине;
5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора;
6. разматра и усваја извештај председника Политичког савета;
7. Верификује мандат Председника/це и потпредседника/ца изабраних на непосредним страначким изборима и разрешава их двотрећинском већином чланова Скупштине или их бира и разрешава делегатским путем у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине;
8. Бира и разрешава Почасног председника/цу, председника/цу Политичког савета, 40 чланова/ца сталног састава Главног одбора, 9 чланова/ца Статутарне комисије и 3 чланова/ца Надзорног одбора, доноси Пословник о свом раду и
9. разматра остала питања у вези за деловање Демократске странке.

Члан 32.

Скупштину чине:
1. чланови Главног одбора, закључно са даном доношења одлуке о заказивању Скупштине;
2. чланови/це Статутарне комисије и чланови/це Надзорног одбора;
3. изабрани/е делегати/киње у сразмери коју утврди Главни одбор, на предлог Извршног одбора, бирају општински одбори и градске организације, које у свом саставу немају општинске одборе, а од којих најмање 30% мора бити представника мање заступљеног пола;
4. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и чланови Владе Републике Србије и Влада аутономних покрајина;
5. чланови/ице Политичког савета;
6. чланови/ице Етичког одбора;
7. пословни/а директор/ка;
8. председник/ца и потпредседници/це Демократске омладине;
9. делегати/киње Демократске омладине у броју који утврди Главни одбор Странке на предлог Извршног одбора Странке, а који не може бити мањи од 5% од укупног броја делегата;
10. председница и потпредседница Форума жена;
11. делегаткиње Форума жена у броју који утврди Главни одбор Странке на предлог Извршног одбора странке, а који не може бити мањи од 5% од укупног броја делегата;
12. координатор/ка Центра ресорних одбора, председници/е Ресорних одбора;
13. заменик/ца председника/це и чланови/це Извршног одбора и
14. носиоци највиших функција у локалној самоуправи, односно градоначелници/це, председници/це општина, председници/це скупштине града, председници/ца скупштине општине или њихови заменици.

Члан 33.

Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако Пословником о раду Скупштине није другачије уређено.